Részlet (fordítás):

 Mi ll. Ferdinánd Isten kegyelméből választott római császár, örök felség és Németország, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Ráma, Szerbia, Galicia, Lodoméria, Kunország és Bulgária stb. királya Ausztria főhercege, Burgundia, Brabant, Stájerország,  Karinthia, Krajna hercege, Morvaország őrgrófja, Luxemburg, valamint Felső- és Alsószilézia, Wirthemberg és Theka hercege, Svevia fejedelme, Habsburg, Tirol, Ferretum, Kyburg és Görz hercegesített grófja, a római szent birodalom Anasuson felüli részének, Burgoviának, valamint Felső- és Alsóausitznak őrgrófja, a szlavon határőrvidék s Nao és Salinae kikötők ura stb. emlékezetül adjuk jelen levelünk rendiben mindazoknak akiket illet, hogy mi egyfelől egyes hívünknek Felségünk elé terjesztett ezirányú alázatos kérésére, másrészét pedig figyelembe véve és megfontolva hívünk- agilis (anyai részről nemes) Porkoláb Márton hűségét és hű szolgálatait, melyeket ő elsősorban országunk, Magyarország szent koronájának, azután pedig különböző helyen és időben nekünk mutatott és a jövőben is hűséggel teljesíteni és szolgáltatni késznek nyilatkozik -egyrészt tehát ezért, másfelől pedig királyi kegyünkből és bőkezűségünkből kifolyólag, mellyel az irányunkban és a kereszténység érdekében érdemeket szerzőket, továbbá az erény művelésére törekvőket elődeink, Magyarország egykori szent királyainak példáját követve erényeik bizonyos jelével fel szoktuk ékesíteni, melyek őket még nagyobb szolgálatok teljesítésére ösztönzik,- ezért ugyan ezen Porkoláb Mártont fiaival, Mihállyal, Jakabbal és Jánossal, valamint feleségével Baranyai Dorottyával együtt királyi hatalmunk teljességéből és különös kegyünkből kifolyólag országunk, Magyarország és kapcsolt részei igazi és kétségtelen nemeseinek összességébe és számába beírandónak és besorolandónak ítéltük és határoztuk, hozzájárulván és biztos tudással, valamint megfontolt elhatározással megengedve, hogy ők mostantól kezdve, miképp előzőleg, úgy a jövőben is mindazon kegyekkel, tisztségekkel, kedvezésekkel, szabadságokkal és kiváltságokkal éljenek és élhessenek, melyekkel országunk, Magyarország és kapcsolt részeinek többi valódi, régi és kétségtelen nemesei eddig bármilyen jog, vagy szokásjog alapján éltek és élnek, vagy azoknak örvendenek és azokkal mindkétnemű összes örököseik és utódaik is éljenek és élhessenek.

A velük szemben gyakorolt eme kegyünk és jóságunk, valamint bőkezőségünk bizonyságul s az igazi és kétségtelen nemesség jeléül pedig ezt a címert, vagy nemességi jelvényt adományozzuk: Álló katonai pajzs fehér mezővel, melynek zőld lábában a szemlélővel szembe forduló egész harcfi ifjú alakban látható fején fekete magyar süveggel, vörös dolmányban, kék nadrágban, sárga csizmákkal kardosan, álló alakban, bal kezében fejdíszes levágott török főt tartva, jobbjában pedig kivont villogó kard látható. A pajzson pedig rostélyon katonai, vagy nyílt sisak helyezkedik el királyi koronával, melyből növekvően az előbbihez hasonló férfi emelkedik ki. A sisak tetejéről pedig foszlányok, illetőleg takarók arany- kék, másfelől pedig vörös- ezüst színekben hullanak alá és a pajzsot díszesen ékesítik, amint mindezek jelen levelünk elején, illetőleg kezdetén a festő kezével és művészi kivitelezésével saját színeivel lefestve láthatók. Ezt adjuk PORKOLÁB MÁRTON-nak és egyúttal a fent megnevezett személynek, azok örököseinek és mindkét nemű összes utódaiknak, ezt kegyesen rájuk ruházzuk, ezzel őket ellátjuk,   .................. ........................ .................... ...................... ..................... .................... .................... ................... ............... ................... ................... .................... ...................... .................... ......................... ................. ..................... ..................... .................. .................... .................. ................. .................. .................... ..................... ..................... ....................... .................... .................... .................... ...................... ................. .................... ............... .................. ................... .................. ........... kegyesen adományozott nemesítő levele bemutattatott és mindenki által érthető szóval kihirdettetett általam Zatureczky Lőrinc bírósági esküdt jegyző által.        ............................