Cg.:20-15-000002.


A Gyenesdiási Nemesi Erdobirtokossági Társulat

A L A P S Z A B Á L Y


EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2010 ÉV DECEMBER HÓ 10. NAPJÁN.


Az 1857-ben megalakult, az 1898. évi XIX. tc., az 1935 évi IV. tc. és az 1961. évi VII. tv. alapján fo¬lyamatosan ma is muködo Gyenesdiási Nemesi Erdo birtokossági Társulat közgyulése

Az erdobirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. tv., valamint a Ptk. alapján az alapító tagok erdobirtokossági társulat létrehozását határozták el az alábbiak szerint:
A Társulat Gyenesdiás község külterületén az erdo muvelési ágban nyilvántartott osztatlanul közös több földrészlet tulajdonosai által az erdogazdálkodási tevékenységgel összefüggo, valamint az ahhoz kap¬csolódó feladatok ellátását gyakorló gazdálkodó szervezet.
A Társulat jogi személy.
Tevékenységét az erdorendészeti szervek által megállapított hosszú távú üzemterv és ennek keretében a saját maga által eloirányzott éves gazdálkodási feladatterv alapján végzi. Mivel területének egy része védetté minosített, ezért erdogazdálkodási feladatait a környezet- és természetvédelmi szakhatóságokkal egyeztetve látja el.

1./ A társulat cégneve:
„Gyenesdiási Nemesi Erdo birtokossági Társulat"

2./ A társulat székhelye:
8315. Gyenesdiás, Tanácsház u. 29.

3./A Társulat rövidített cégneve:
„Gyenesdiási Nemesi EBT"


4./ A Társulat vagyona:
A Gyenesdiási 030/2, 031/1, 039/1, 039/2. és 039/3. hrsz.-ok alatt erdo, és kivett anyagbányák, kivett kopárság muvelési ágban felvett és nyilvántartott 90 ha 6552 m2, 127,50 AK értéku termoföld.

5./ A társulat tevékenységi köre:

A Társulat tevékenységi körében a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint a következok tartoznak:
Fotevékenység: TEÁOR 02.10 Erdészeti, egyéb erdogazdálkodási tevékenység

Egyéb tevékenységek:
TEÁOR 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
TEÁOR 01.16 Rostnövény termesztés
TEÁOR 01.19 Egyéb, nem évelo növény termesztése
TEÁOR 01.70 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
TEÁOR 02.20 Fakitermelés
TEÁOR 02.30 Vadon termo egyéb erdei termék gyujtése
TEÁOR 02.40 Erdészeti szolgáltatás
TEÁOR 08.12 Kavics-, homok-, agyagbányászat
TEÁOR 08.99 Egyéb m.n.s. Bányászat
TEÁOR 16.10 Furészárugyártás
TEÁOR 16.21 Falemezgyártás
TEÁOR 16.22 Parkettagyártás
TEÁOR 16.23 Épületasztalos-ipari termék gyártása
TEÁOR 16.24 Tároló fatermék gyártása
TEÁOR 16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása
TEÁOR 46.73 Fa-, építoanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
TEÁOR 47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
TEÁOR 49.41 Közúti áruszállítás
TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 70.20 Üzletviteli, és egyéb vezetési tanácsadás
TEÁOR 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás


6./ A társulat tagjai:
A történelmileg kialakult joggyakorlat szerint a társulat tulajdonában 80 egyedi jogot és ehhez igazodó¬an ugyancsak 80 szavazati jogot testesít meg. A korábbi és a közgyulés által elfogadott és megállapított hiteles tagnyilvántartásban az egy tagot illeto szavazati jog az osztatlan tulajdoni hányad alapján került megállapításra, ahol a számláló, a társulat teljes területét, a nevezo pedig a tagra eso osztatlan terület¬nagyságot adja négyzetméterben.
Ennek megfeleloen egy egész jog 11.332 négyzetméter, és ez 1000 szavazatot biztosít a tagnak.
Egy tulajdoni hányad területe 11.332 négyzetméter. Egy tulajdoni hányad értéke Ak-ban kifejezve: 1,6 Ak.

7./ A társulat cégjegyzése és képviselete:

A társulat képviselete:

Az erdobirtokossági társulatot harmadik személyekkel szemben és a hatóságok elott az elnök, akadályoztatás esetén az elnökhelyettes képviseli.

A társulat cégjegyzése:

Az erdobirtokossági társulat cégjegyzésére az elnök vagy az elnökhelyettes, önállóan jogosultak.

A társulat cégjegyzése akként történik, hogy a társulat eloírt, elonyomott, vagy nyomtatott cégneve alá az elnök, vagy elnökhelyettes önállóan írja alá teljes nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfeleloen.


8./ A társulat szervezetére és szerveinek muködésére vonatkozó szabályok:

A közgyulés a társulat legfobb szerve, amely a tagok összességébol áll.

A közgyulés hatáskörébe tartozik a társulat minden olyan ügye, amelyet a törvény vagy alapszabály nem utal más testület vagy tisztségviselo hatáskörébe.

A közgyulés kizárólagos hatásköre:
1. az alapszabály módosítása, valamint más társulati szabályzat megalkotása és módosítása;
2. a társulati névjegyzék és a földrészlet jegyzék elfogadása és módosítása;
3. a társulati érdekeltség meghatározása és módosítása;
4. a tisztségviselok megválasztása, felmentése, díjazásuk megállapítása, e feladatot ellátó más sze¬mélyek megbízása, felmentése;
5. éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felhasználásról és a veszteség fedezetének biz¬tosításáról;
6. a társulat egyesülésének, szétválásának, jogutód nélküli megszunésének kérdésében való döntés;
7. tisztségviselo ellen kártérítési per indításának elhatározása;
8. olyan szerzodéses kötelezettség vállalása, amely a társulatot 1 millió Ft-os összeget meghaladó érték felett kötelezi;
9. az éves gazdasági terv elfogadása, módosítása;
10. döntés az erdei haszonvételek természetben való gyakorlásának módjáról;
11. tagsági járulék kivetése, a kivetés módjának és mértékének meghatározása;
12. döntés a társulat elovásárlási jogának gyakorlása, gazdasági társaságba történo belépés, ingat¬lan-szerzés vagy elidegenítés esetén;
13. közös munkák elrendelése és azok megváltási (térítés) ellenértékének megállapítása; bármely más ügy, amelyet a közgyulés saját hatáskörébe von.
14. belépés gazdasági társaságba, gazdasági társaság alapítása,
15. belépés érdek képviseleti szervbe, és onnan való kilépés,
16. döntés a tagok részére nyújtandó kedvezmények irányelveirol,
17. az elnök és az elnökségi tagok közgyulések közötti tevékenységének jóváhagyása,
18. döntés a tag kizárásának kérdésében,
19. az EBT tulajdonában álló erdoingatlan elidegenítése kérdésében való döntés.
9./A közgyulés összehívása:
A közgyulés szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Soron kívül össze kell hívni a közgyulést a felügyelo bizottság elnökének indítványára, vagy ha azt a társulati érdekeltség 10%-ával rendelkezo tagok írásban az ok megjelölésével indítványozzák.

A közgyulést az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és elnökségi tagok hívhatják össze.


10./A közgyulés határozatképessége:

A közgyulés határozatképes, ha azon az összes szavazatoknak több mint a felét képviselo tag jelen van.

Ha a közgyulés határozatképtelen a 8 napon belül, de akár fél órán belül, azonos napirenddel összehívott újabb közgyulés határozatképesnek nyilvánítja magát, ha azon az összes szavazatok egynegyedét képviselo tag jelen van.

A megismételt közgyulés határozatot csak az eredeti napirendbe felvett tárgykörben hozhat, de a társulati szerzodést nem módosíthatja még akkor sem, ha annak módosítása az eredeti napirendben szerepelt.


11./ Határozathozatal:

A közgyulésen a tagok a társulati érdekeltségéhez igazodó számú szavazat illeti meg.

A közgyulés határozatit nyílt szavazással, a megjelenteket megilleto szavazatok egyszeru többségével hozza.

A közgyulés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdésekben a jelenlévoket megilleto szavazatok 2/3-át kitevo szavazattöbbség szükséges a határozat elfogadásához.

A társulati érdekeltséget az összes aranykorona érték százalékában kell kifejezni ketto tizedes pontossággal. A tagot a társulati érdekeltségének százszoros szorzatával azonos számú szavazat illeti
meg.

12./Egyéb eljárási szabályok:

A közgyulésrol jegyzokönyvet kell felvenni.
a) a megjelent tagok az általuk képviselt szavazatok számát,
b) a tárgyalt ügyek, indítványok összefoglalását,
c) a szavazás eredményére vonatkozó adatokat,
d) a határozatokat évenkénti folyamatos sorszámozással.

A jegyzokönyvet az ülést levezeto elnök és a jegyzokönyvvezeto írja alá, és két a közgyulésen megválasztott társulati tag hitelesíti (16. §).

A határozatokat is tartalmazó jegyzokönyveket az egyéb törvényi eloírásoknak megfelelo ideig, de legalább 10 évig kell irattárazni.
13./ Tisztségviselok
Az erdobirtokossági társulat: elnöke: Porkoláb György
elnökhelyettese: Nagy Lászlóné
14./ Nem lehet tisztségviselo:
a) akit a bíróság cselekvoképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett,
b) akit buncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig amíg a büntetett eloélethez fuzodo hátrányos következmények alól nem mentesül,
c) akit valamilyen foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, az abban megjelölt
tevékenységben.

A társulat tisztségviseloje lehet a tag egyenes ági rokona, házastársa, vagy testvére akkor is, ha nem tagja az erdobirtokossági társulatnak /18 § (1) bek. a.) pont/. A 10 fot meghaladó taglétszámú EBT-ben, a Ptk. 685. § b.) pontja szerinti közeli hozzátartozók nem lehetnek egyidejuleg a társulat elnökségének, valamint a felügyelobizottságának tagjai /18. § (2) bekezdés/.
A tisztségviselok a hasonló feladatot betölto személyektol általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
Kötelességük megszegésével a társulatnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felelosek akkor is, ha egyébként a társulattal munkaviszonyban állnak. Nem terheli ez a felelosség azt a tisztségviselot, aki a határozat ellen szavazott, vagy a határozat ellen tiltakozott és a tiltakozást az elnöknek, vagy a felügyelobiztosnak bejelentette /19. § (1) és (2) bekezdése/.
A tisztségviselok kártérítésre kötelezése a bíróság hatáskörébe tartozik.

A tisztségviselok megbízatása megszunik:
a) a megbízatás idotartamának lejártával,
b) a tisztségviselo halálával,
c) lemondással,
d) közgyulés általi felmentéssel.

Megszunik a tisztségviselo megbízatása abban az esetben is, ha a törvény által szabályozott összeférhetetlenségi okot, annak felmerülésétol számított 15 napon belül nem szünteti meg.


15./A társulat elnöke

A közgyulés??? az erdobirtokossági társulat elnökét határozatlan idore választja. Az elnök a törvényeknek és az erdobirtokossági társulat alapszabályának, valamint a közgyulés által közölt határozatoknak megfeleloen irányítja a társulat tevékenységét, gyakorolja az alapszabály hatáskörébe utalt jogokat, dönt minden olyan ügyben, ami nem tartozik a társulat más tisztségviseloinek, vagy valamely testületének hatáskörébe, így különösen:
a) összehívja és vezeti a közgyulés üléseit,
b) gondoskodik a határozat közzétételérol, azok végrehajtásáról,
c) vezeti az elnökség üléseit,
d) képviseli az erdobirtokossági társulatot az alapszabály szerint,
e) gondoskodik az erdobirtokossági társulat pénzügyi és számviteli kötelezettségeinek a
vonatkozó jogszabályok szerinti teljesítésérol.

Az elnök tevékenységéért a közgyulésnek felelos.
Az elnök évente legalább egyszer köteles beszámolni a közgyulésnek a társulat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérol, valamint saját tevékenységérol /20. § (2) bekezdés/.


16./Az erdobirtokossági társulat elnöksége
Az Elnökség 5 fobol álló testület, amelyet a közgyulés választ, személyenkénti (név szerinti) szavazással, határozatlan idotartamra. A megbízás kezdonapja azonos a közgyulési választás napjával.
Az Elnökség gondoskodik a közgyulés határozatainak végrehajtásáról és ellátja azokat a felada¬tokat, amelyeket a törvény és az alábbi feladatmegosztás a hatáskörébe utal.
30 napon belül köteles érdemben intézkedni a Felügyelo Bizottság indítványairól, vagy ugyan¬ezen idon belül a közgyulés elé terjesztés tekintetében.

Így különösen:
a) gondoskodik a társulati vagyon kezelésérol, a vagyon megóvásáról, gyarapításáról,
b) elokészíti a közgyulést,
c) elokészíti és jóváhagyásra a közgyulés elé terjeszti az éves erdogazdálkodási (erdomuvelési és fakitermelési) tervet, gondoskodik annak szakszeru végrehajtásáról, a speciális erdészeti szakértelmet igénylo tervezési és szakirányítási munkákhoz eseti megbízatással szakembert alkalmaz,
d) elokészíti és jóváhagyásra a közgyulés elé terjeszti az éves üzletpolitikai célkituzéseket,
e) dönt az 1.000.000,- Ft alatti szerzodéses kötelezettség vállalásáról,
f) dönt az új tag felvételérol,
g) gyakorolja az erdobirtokossági társulat alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat,
h) dönt a tagoknak nyújtandó kedvezményekrol,
i) a tagok által egyénileg végzett egyes haszonvételi és erdomuvelési munkákkal kapcsolatos
feladatok meghatározása és az ezzel kapcsolatos feladatok meghatározása és az ezzel
kapcsolatos elszámolás,
j) a tagok tulajdoni hányadának elidegenítése esetén dönt a társulatot illeto elovásárlási jog gyakorlásáról,
k) tevékenységérol a közgyulésnek évente legalább egyszer beszámol.

Az Elnökség ülését a társulat elnöke akadályoztatása esetén, elnökhelyettese hívja össze az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésén legalább 3 tagja megjelent. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszeru szótöbbséggel hozza /21. § (2) bekezdése/.


17./ A társulati tagsági viszony:

A társulati tagsági jogviszony keletkezhet:
a) a társulat alapításakor, kifejezett belépési nyilatkozattal, (alapító tagság),
b) tagfelvétellel,
c) társulati érdekeltség jogügylettel, vagy örökléssel történo megszerzéssel.

A tagsági viszony a névjegyzékben történo felvétellel:
a) alakuló közgyulés idopontjára,
b) tagfelvételi határozat keltének idopontjára,
c) a jogügylet létrejöttének idopontjára /26. § (3) bekezdése/,
d) öröklés esetén a hagyaték megnyitásának idopontjára visszamenoleges hatállyal jött létre. A tagsági viszony megszunik:

a) a tag halálával, jogi személy jogutód nélküli megszunésével,
b) az erdotulajdon, illetve a társulati érdekeltség elidegenítésével.

Az EBT. törvény 26. § (2) bekezdése alapján a társulati érdekeltség részbeni átruházása, vagy több személy általi öröklése esetén, ha a szerzo, illetoleg örökösök érdekeltsége nem éri el az 1 szavazatra jogosító legkisebb mértéket, akkor, tagsági jogaik gyakorlása érdekében legalább az 1 szavazati jog erejéig közös képviselot kell választaniuk (érdekeltségük arányában) akként, hogy jogaikat e közös képviselo gyakorolja. Ilyen képviseloválasztás hiányában a töredékszavazatra jogosult tagok e tagságai jogait a társulat elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettese gyakorolja.

18./ A társulati érdekeltség fogalma és az átruházásával kapcsolatos szabályok:
A tagok jogai és kötelezettségei A tag jogai:
a) részt vehet a társulat tevékenységében, társulati érdekeltségének, valamint
közremuködésének megfeleloen részesedhet a gazdálkodás eredményébol,
b) személyesen vagy képviseloje útján tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a
közgyulésen,
c) a társulatban tisztséget viselhet,
d) a tisztségviselotol a társulatot érinto bármely kérdésben felvilágosítást kérhet. A tag kötelezettségei:

a) köteles teljesíteni a törvény, az alapszabály és a közgyulési határozatok rendelkezéseit,
b) vagyoni hozzájárulás kivetése esetén azt teljesíteni,
c) részt venni a társulat tevékenységében /27. § (2) bekezdése/.

A tagok sorából való kizárásnak van helye ha a tag legalább két egymást követo közgyulésen írásbeli kimentése nélkül nem jelenik meg.

A társulati névjegyzék:
A társulati névjegyzék a társulat megalakulásától kezdodoen folyamatos sorszámozással tartalmazza a tag nevét (jogi személy esetén a cég nevét, székhelyét) tulajdona mértékét, a tag tulajdonát képezo erdoterület ingatlan-nyilvántartás szerinti adatait, az ot megilleto szavazatok számát. A névjegyzék nyilvános, abba bárki betekinthet, az ott nyilvántartott adatokról az erdobirtokosság elnöke kérelmére hiteles kivonatot állít ki. A kivonatot a hitelességi záradék után el kell látni az erdobirtokossági társulat bélyegzojével, majd azt az elnök aláírja. A tagsági viszony keletkezésének, fennállásának és megszüntetésére vonatkozó adatokat a társulati névjegyzék - az ellenkezo bizonyításig - hitelesen tanúsítja.


19./ A társulat gazdálkodása:

A társulat gazdálkodása általában:

A társulat a tulajdonában és használatában lévo vagyoni eszközökkel a törvény, az alapszabály és a közgyulés határozatai alapján önállóan gazdálkodik /28. § (1) bekezdés/.

A jogszabályok, az üzemterv és az alapszabály keretei között a közgyulés határozza meg az erdon való gazdálkodást, továbbá az erdei haszonvételek gyakorlásának részletes feltételeit. A személyes közremuködéssel elvégzendo munkában való részvétel és elszámolás szabályait, valamint a munkák pénzbeli megváltásának feltételeit az elnök eloterjesztésére a közgyulés határozza meg.

A tag az erdobirtokossági társulat adózott nyereségébol a társulati érdekeltség arányában osztalékra jogosult. A tagot a társulati érdekeltség arányának megfelelo osztalékon felül a személyes közremuködéséért díj, saját eszközeinek használatáért költségtérítés illeti meg. Ennek mértékét a közgyulés határozza meg.

A társulat egyebekben bevételeibol fedezi kiadásait. Ha a kiadások a bevételekbol nem fedezhetok, a tagokra társulati érdekeltségeik arányában tagsági járulékot lehet kivetni. A tagsági járulékot a közgyulési határozat meghozatalát követoen 15 napon belül valamennyi taggal tértivevényes levélben, írásban kell közölni. Ebben meg kell határozni névre szólóan a járulék mértékét, befizetésének határidejét, az esetleges részletfizetési kedvezményeket, a részletfizetés elmulasztása esetén alkalmazandó következményeket. A tag a járulék fizetési kötelezettség határidejének lejártát követoen a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelo kamatot köteles fizetni az elmulasztott befizetés után. A társulati érdekeltség után kivetett járulékért és annak kamataiért a társulattal szemben tagságának megszunése után is felelosséggel tartozik.
A társulat számviteli bevallási feladatainak ellátása:
A mindenkori pénzügyi eloírásoknak megfelelo formában és módon, szakember megbízásával, vagy foglalkoztatásával, vagy vállalkozás keretében történo igénybevételével végzi a társulat a rárótt számviteli bevallási teendoket.


20./ Az eredeti haszonvételek gyakorlásának általános feltételei

A társulat az erdei haszonvételeket elsodlegesen a társulat tagjai, illetve azok közvetlen hozzátartozói személyes közremuködésével, ennek hiányában alkalmazottakkal, vagy vállalkozó szervezetek igénybevételével gyakorolja.

A tulajdonosi jogon alapuló haszonvételek gyakorlásának a társulatra történo átruházási feltételei.

A társulati tagok által a társulat közös használatába adott erdok haszonvételi jogai közül egyénileg jogosultak gyakorolni az erdoterv végrehajtását nem érinto, erdészeti hatósági engedélyhez nem kötött alábbi jogosultságokat:
a) elhalt, kidolt fák összegyujtése,
b) lehullott gally és vágástéri hulladék összegyujtése,
c) egyéb erdei termékek gyujtése, kivéve az erdészeti szaporítóanyagot.

Ezen haszonvételeket a tagok társulati érdekeltségének megfelelo mértékben a közgyulés általi meghatározott részletes feltételek szerint gyakorolhatják.
Az a)-c). pontokban foglalt haszonvételek gyakorlása a tag más társulati tagra, vagy a társulat
javára írásbeli nyilatkozattal átruházhatja.
Az átruházásról a társulat elnökét 15 napon belül értesíteni kell.


21./ Rendelkezés a társulat használatában lévo vagyonról:

Az erdobirtokosság tagja a tulajdonában lévo erdoterületet és az ahhoz kapcsolódó társulati érdekeltséget egészben vagy részben elidegenítheti.

Adásvételi szerzodéssel történo elidegenítés esetén elovásárlási joga van az ezt követo sorrendben:
a) a többi társulati tagnak,
b) a társulatnak.

Amennyiben az elidegeníteni kívánt erdo közös tulajdonban van, úgy a tulajdonostársat elovásárlási joga mindenkit megeloz. Amennyiben a tag adásvételi szerzodéssel erdotulajdonát, illetve az ehhez kapcsolódó társulati érdekeltséget el kívánja idegeníteni, a szerzodést meg kell küldeni az elnöknek, aki a szerzodésajánlatot köteles a legközelebbi közgyulésen a tagokkal és a társulattal ismertetni. A tag és a társulat elovásárlási jogát a közgyulésen, illetve a tag a közgyulés idopontjáig az elnökhöz benyújtott nyilatkozat alapján gyakorolhatja. A közgyulésre szóló meghívóban az egyéb napirendi pontok mellett külön napirendi pontként fel kell tüntetni a szerzodési ajánlatot, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a tagok a közgyulésen, illetve a közgyulés idopontjáig az elnökhöz benyújtott írásbeli nyilatkozat alapján gyakorolhatják elovásárlási jogukat. A határido elmulasztása jogveszto hatályú. Abban az esetben, ha az elidegeníteni kívánt erdoterület természetvédelmi oltalom alatt áll, az elnök a szerzodési ajánlatot köteles haladéktalanul megküldeni a természetvédelemért felelos miniszter által kijelölt szervezetnek.

Amennyiben többen is élni kívánnak a tagok számára biztosított elovásárlási joggal és ezt a szándékukat az eloírt határidoben az elnöknek beterjesztik, úgy egymással egyezséget köthetnek és társulati érdekeltségük arányában megvásárolhatják az elidegeníteni kívánt erdoterületet. A vételár nem lehet kevesebb a szerzodési ajánlatnál. Egyezség hiányában árverést kell tartani.

Az elnök a határido lejártát követo 15 napon belüli idore kituzi az árverést, errol az eladót és az elovásárlási joggal élni kívánókat 3 napon belül értesíti. Az árverésen a szerzodési ajánlat a kikiáltási ár, attól lefelé az elovásárlási jog gyakorlása során eltérni nem lehet. Az árverés során a legtöbbet ígéro társulati tag ajánlatának megfelelo vételárral a szerzodés az árverés idopontjának megfelelo hatállyal közte és az eladó között az utolsó leütéssel létrejöttnek tekintendo. Az árverése a szerzodés megkötésére jogot szerzett társulati tag elállhat a szerzodés megkötésétol, akkor a szerzodés megkötésére a következo legmagasabb ajánlatot tevo tag jogosult, de a szerzodés megkötésétol visszalépo tag köteles a vételár különbözetet az eladónak megtéríteni.

Amennyiben az árverésen részt vett egyik tag sem kívánja ezt követoen a szerzodést megkötni, a szerzodés megkötésétol visszalépo tag köteles az ajánlata és a késobbi vételár közötti különbözetet megtéríteni.

Amennyiben a társulat egyik tagja sem kíván az elovásárlási jogával élni, a társulat által gyakorolható elovásárlási jog kérdésében történo határozathozatal céljából az elnök köteles 30 napon belül közgyulést összehívni.

A közgyulés a megjelenteket megilleto szavazok 2/3-át kitevo szavazat többséggel dönt, a társulati érdekeltségnek a társulat javára történo megvásárlásáról.

A társulat elnöke a szerzodés megkötésétol, vagy az elovásárlási jog gyakorlására rendelkezésre álló legfeljebb 60 napon, jogveszto határido elteltétol számított 3 napon belül köteles kiállítani az igazolást arról, hogy az elovásárlási jog gyakorlására, vagy annak elmaradására az alapszabály által eloírtak szerint került sor.


22./ A társulat megszunés:

A társulat megszunik, ha:
a) a társulatnak csak egy tagja marad,
b) a társulat más társulattal egyesül,
c) a társulat két vagy több társulatra szétválik,
d) a társulatot felszámolják,
e) a Cégbíróság a társulatot megszuntnek nyilvánítja,
f) a társulat jogutód nélküli megszunését határozzák el.

Az erdo birtokossági társulat megszunése esetén a társulat vagyonát a tagok között meg kell osztani, s a társulat tulajdonában lévo erdoterület társulati érdekeltségük arányában a tagok osztatlan közös tulajdonába kerül.
23./ A társulat jogsérto határozatainak felülvizsgálata:

A társulat olyan rendelkezésével, határozatával, intézkedésével szemben, amely a jogosultnak a tagok névjegyzékébe való felvételét megtagadta, vagy a tagi névjegyzékbe az arra nem jogosultat vette fel, illetoleg a tag társulati érdekeltségét vagy szavazati jogát nem helyesen állapította meg, az érdekelt a határozat kézhezvételétol számított 30 napon belül a bíróság elott a társulat ellen keresetet indíthat.

Ha a társulat tagja a társulat valamely tisztségviselojének vagy szervezetének határozata folytán sérelmet szenvedett, a határozat kézhezvételétol számított 30 napon belül a felügyelo bizottságtól egyezteto tárgyalás kituzését kérheti.
Amennyiben a sérelmet szenvedett tag kéri az egyeztetést, a felügyelo bizottság elnöke a kérelem beérkezését követo 15 napon belüli idopontra egyezteto tárgyalást tuz ki, melyre a sérelmezett határozatot hozó tisztségviselot vagy szerv vezetojét, továbbá a kérelmezot értesíti. Ha az egyeztetés valamely érdekelt fél távolmaradása, vagy más okból eredménytelen, azt a felügyelo bizottság írásban megállapítja és az érdekelt felekkel írásban közli. A sérelmet szenvedett tag ennek kézhezvételétol számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat és kérheti a sérelmezett határozat felülvizsgálatát. Az egyeztetés iránti kérelem benyújtását követo 30 nap elteltével amennyiben a felügyelo bizottság az egyezteto tárgyalást nem tuzi ki, a sérelmet szenvedett tag közvetlenül fordulhat a bírósághoz.


24./ Egyéb rendelkezések:

Az alapszabály a közgyulésen történo elfogadásának napjával lép hatályba.
Az alapszabály egy példányát valamennyi tag számára hozzáférheto helyen kell tárolni. Az
alapszabály rendelkezéseit a közgyulés szükség szerint, de legalább 2 évente felülvizsgálja. Az
alapszabály elfogadását követo 30 napon belül az erdobirtokossági társulat elnöke köteles a
cégbírósági bejegyzést megkérni, továbbá az elfogadott alapszabály megküldésével az illetékes
erdészeti hatóságot, védett természeti terület esetén az illetékes természetvédelmi hatóságot
értesíteni.

Jelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekben az erdobirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. tv. szabályai, továbbá a Ptk. idevágó rendelkezései az irányadóak.


Jelen alapszabályt elolvastuk, megértettük és mint akaratunkkal mindenben megegyezot helybenhagyólag aláírjuk.

Gyenesdiás, 2010. év december hó 10. napján.