Vissza

Habár az önállóság meghozta gyümölcsét, még sokat kell munkálkodnunk azon, hogy valóban elérjük céljainkat.

Intézményeink jól felkészült szakemberek irányításával mûködik, többségében helyi lakos illetve környezõ településekrõl való. Rég volt, amikor a Gyenesdiáson letelepedni szándékozó elsõsorban pedagógusoknak telket biztosított. Ma már jól felkészült szakemberek várnak (helyi lakosok) hogy munkát tudjanak vállalni intézményeinkben. Elsõbbséget kell, hogy élvezzen az, aki helyi lakos. Az elért eredmények az Önkormányzat dolgozóit dicsérik, országos 4. hely fejlettségi szinten hûen tükrözi Gyenesdiás helyzetét térségünkben, Zala megyében, az országban. (Tejcsarnokból lett elöljárósági irodán át a Községházáig.) Ennek ellenére be kell lássuk, hogy községünk informatikai téren nem kellõen fejlõdött. A www.gyenesdias.hu hivatalos honlap nem megfelelõ.

1. Ipari fejlesztések, infrastruktúra, idegenforgalom

Meghatározta településünk fejlõdésének ütemét és mértékét 1993-ban önkormányzati tulajdonba került 69 hektáros legelõ mely belterületbe vonása után parcellázással, iparterülettel, vállalkozókkal segítette településünket. Köszönet a helyi lakosok megértõ támogató együttmûködésének nélküle nem érhette, volna el a jelenlegi fejlettségi szintjét.

Mindezek ellenére, a telkek értékesítésébõl származó bevétel vagyon felélésnek tûnik. A parcellázott telkeket szerencsésebb lett volna csere telekként felajánlani utcanyitásokhoz.

Az iparterületen megakadályozott aszfalt keverõ létesítése helyes döntés volt, még úgy is, hogy nem kevés helyi adó bevételtõl esett el településünk bebizonyosodott, hogy Keszthelyen se jó helyen van, hisz a környéken lakók szenvednek a bûztõl.

Ha idegenforgalomból, vendéglátásból szeretnénk élni, akkor ezen a területen is másfajta, környezetbarát, az ott élõ lakosság érdekeit messze szem elõtt tartó tevékenységet szabad engedélyezni. Az önkormányzati beépíthetõ,vagy beépítés elõtt álló ingatlanjait, településünk komfortosabbá tételéhez, pályázati pénzek elnyeréséhez ajánlott felhasználni.


Közrend, közbiztonság helyzete csak részben megoldott. Egyre több gazdasági bûncselekménynek vagyunk szemtanúi, rosszabb esetben szenvedõ alanyai. Sajnos a Polgárõrség megszûnt. Újjászervezése rendkívül fontos!

A fizetõ strandok egyikét szabad vízfelületû mindenki által látogathatóvá kell tenni. A vitorláskikötõ és a strand közötti kapcsolatot meg kell teremteni, a strandon lévõ vállalkozások szolgáltatások jobb kihasználhatósága érdekében is. A strandi szabadidõ központ, az alsó gyenesi strand és a diási strand közötti zöldterület hasznosítása nagy lehetõségeket rejt magában, hasonlóan a keszthelyi libás térség fejlesztési elképzeléseinek.

A vasútállomások gondozottsága, tisztasága sok kívánni valót hagy maga után. El kell gondolkodni azon, hogy egy új vasútállomás nem szolgálná-e jobban Gyenesdiás érdekeit is.

Vízmû védterület, Tanácsház u., vasútállomás által határolt 3.ha belterület rendezése nem kevés önkormányzati ingatlannal,rendezésre vár. Gondolkodni kell azon, hogy idegenforgalmi fejlesztést kell elõtérbe helyezni, vagy lakópark (nem tömbházas) létesítése kerüljön elõtérbe.

Gyenesdiás fõ utcájának nevezett Madách I u. lehetõségei beépítettsége nem teszi lehetõvé a további fejlesztést, Balatongyörök, Vonyarcvashegy fõ utcájának színvonalától messze elmarad. Véleményem szerint a Béke u. alkalmasabb egy jobb színvonalú kulturált település rangját mutató központi helyen lévõ sétáló fõutcának.

Falúdi, Meleghegyi, Lõtéri utcák által határolt terület rendezése önkormányzati segítség nélkül nem valósítható meg. Elsõsorban érdekegyeztetéssel, vagy kisajátítással csere telek biztosításával lehet rendezett lakóövezetet kialakítani.

Fejlesztésnél meg kell határozni a fõbb irányokat.
Elsõbbséget kell élveznie a stratégiailag fontos, idegenforgalmilag kiemelt területekhez vezetõ utcáknak. Erdõbirtokosság területén lévõ szabadtéri szálloda megközelítését biztosító utcák vízelvezetése, közmûvek kiépítése stb. megoldásra vár. A strandok megközelítését biztosító utak rendezése, gondozott zöldterületek, (nem aszfaltozott!) járdák, pihenõ padok kihelyezése, lakó-pihenõ övezet kibõvítése indokolt..

A 71-es fõ út déli oldalán megkezdett jó színvonalú járda, buszmegálló építése, mindkét irányban történõ folytatása kiépítése nagyon fontos. A bicikli út kiépítése a vasútvonal mellett jó színvonalon épült meg,kapcsolat a 71-es fõúttal az erdei torna pályával nem megoldott.

2. Oktatás, kultúra

Óvodában és az iskolában folyó oktató nevelõmunka jó színvonalú. Ismerve a pedagógusok többségét, kellõ garancia gyerekeink felkészítésében, oktatásában nevelésében. Közelmúlt igazgatói kinevezésénél szerencsésebb lett volna, helyben lakó kellõ tapasztalattal rendelkezõ, pedagógus kinevezése, azonban a nem kis feladatot vállalt igazgatónak sok sikert kívánok az elkövetkezõ évek munkájához, bízva a tantestület megfontolt döntésében.

Tárgyi feltételekben nem sok elõre lépés történt. Az iskolánál nem készült el az aula, tornaterem, könyvtár. Még mindig a korszerûtlen energia-zabáló elektromos kályhák vannak, rossz nyílászárókkal, stb.

3. Gyógyító munka

Rendelõintézet, gyógyszertár, egészségügyi reformra és átalakításra vár, ennek kapcsán nagyobb fejlesztést igényel. Várjuk az egészségügyben dolgozók véleményét, ötleteit, javaslatait!

4. Környezetvédelem, köztisztaság helyzete

Nagyon sok feladatot jelent a természetvédõknek, természetet kedvelõ polgároknak, mindnyájunknak, egy tisztább, rendezettebb, épített környezet kialakítása. A Nagymezõ és a környezetében lévõ erdõterület közkedvelt kirándulóhely, rendezvényeknek helyet adó, fejlesztés elõtt álló, tömegeket vonzó és kiszolgálni tudó létesítménnyel. 

Az eddigi rendezvények után nem kis feladatot jelentett a szeméthegyek eltakarítása és az erdõ rendbetétele.

A területünkön lévõ meredek sziklafalakat jelzõ, figyelmeztetõ tábláinkat, tüskésdrótból készített kerítéseket rendszeresen ellopják, pótlásuk nem kis feladatot jelentenek. 

A bánya bejáratánál lévõ szemetes konténer és körülötte lévõ szeméthegyek nem éppen idegenforgalmilag fejlett települést mutatnak.

5. Civil szervezetek

Minden korosztály találja meg, hozza létre azokat a civil szervezeteket,ahol a közösségi élet nyújtotta lehetõségeket megtalálja.
Szép példája a Gyenes néptánc, Gyenesi népdalkör, színjátszókör stb. Minden lehetséges eszközzel segíteni, támogatni kell ezen szervezetek továbbfejlõdését.
A létrehozott vitorláskikötõ, Yacht Klub néven mûködõ szervezet a magánkezdeményezés jeles példája. Mutatja, hogyan lehet értéket teremteni, vendéget csalogatni Gyenesdiásra. Több más területen mûködni képes vállalkozás mintapéldája lehet.
Tourinform léte meghatározó Gyenesdiás életében, fejlesztése, bõvítése rendkívül fontos, azonban a szobakiadók nem részesülnek az elõnyökbõl kellõképpen.
Gyenesdiási sportkör mûködéséhez, kulturált körülmények megteremtéséhez (tiszta öltözõ, nem gazos sportpálya) az önkormányzat nagyobb odafigyelése szükséges.


A programom csak az általam megfogalmazott elképzeléseket tartalmazza. Fontosnak tartom, hogy Gyenesdiás intézmény vezetõi és dolgozói, valamint vállalkozói és minden, a községért tenni akaró, jó szándékú, gyenesdiást szeretõ helyi lakos és üdülõtulajdonos segítse közös jövõnk programját megalkotni. Én is keresem önöket, kérem önök is keressenek, alkossuk együtt Gyenesdiás programját.